Speed Epoxy 60 min 60g, skelná tkanina 20x75cm

Kód: DM-BD10
199 Kč
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

Speed Epoxy II 60 min je nejpevnější epoxid z ucelené řady Speed Epoxy II. Nabízí dostatek pracovního času, lepený spoj má velmi vysokou pevnost a je trvale odolný vůči působení vody a vzdoruje vysokým teplotám. Nabízíme výhodné balení epoxidového lepidla 30 + 30g se skelnou tkaninou 20x75 cm.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní upozornění

Speed Epoxy - tužidlo (Hardener)

Nebezpečí! Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí (H314). Může vyvolat alergickou kožní reakci (H317). Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky (H361). Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (H410).

Pracujte v rukavicích a ochranných brýlích v dobře větraných místnostech. Uchovávejte při teplotě 5 až 25 °C v temnu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, nepoužívejte rozpouštědla. Při alergických reakcích vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
  • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 15 minut. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: Vypijte velké množství vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Speed Epoxy - pryskyřice (Resin)

Varování! Dráždí kůži (H315). Může vyvolat alergickou kožní reakci (H317). Způsobuje vážné podráždění očí (H319). Podezření na genetické poškození (H341). Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (H411).

Pracujte v rukavicích a ochranných brýlích v dobře větraných místnostech. Uchovávejte při teplotě 5 až 25 °C v temnu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, nepoužívejte rozpouštědla. Při alergických reakcích vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
  • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 15 minut. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: Vypijte velké množství vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.